Rada Szkoły


Rada Szkoły jest kolegialnym organem Liceum, wybieranym na trzyletnią kadencję.


Prezydium Rady Szkoły 2022 - 2025:

Przewodniczący Rady Szkoły - Bartłomiej Wałamaniuk

Wiceprzewodnicząca Rady Szkoły - Ewelina Janczewska-Toczydłowska

Sekretarz Rady Szkoły - Waldemar Łakus

Członkowie Rady Szkoły - Dorota Czyżyńska-Kamieńska, Konrad Ochrymiuk, Oliwia Matys, Kornel Janiel, Monika Rainko, Marcin Klimuk


W skład Rady Szkoły wchodzą następujące osoby:

- trzech, wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli Liceum

- troje przedstawicieli rodziców /opiekunów/ uczniów Liceum

- troje uczniów wybranych spośród ogółu uczniów Liceum


Do kompetencji Rady Szkoły należy: 

a) Uchwalanie Statutu Liceum i wszelkich jego zmian; odpowiednie projekty Radzie Szkoły przedkłada Rada Pedagogiczna lub dyrektor Liceum,

b) Przyjmowanie lub opiniowanie, stosownie do aktualnych przepisów, planów, programów podejmowanych przez Liceum;
w szczególności opiniowanie ogólnych założeń i form realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz rozwoju Liceum

c) Opiniowanie planów finansowych Liceum i ich realizacji

d) Współpraca z władzami oświatowymi, placówkami wychowawczymi, innymi szkołami, uczelniami w zakresie spraw  dotyczących funkcjonowania Liceum

e) Inicjatywa w zakresie pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na cele związane ze statutową działalnością Liceum

f) Występowanie do dyrektora Liceum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy nauczycieli i pracowników Liceum

g) Występowanie do organu nadzorującego lub prowadzącego Liceum z wnioskami o zbadanie i ocenę działalności Liceum lub jego dyrektora.

Nasi Partnerzy
logo bursa szkolna 1
https://xi-lo.edu.bialystok.pl/resource/image/361/683/42/39/150x150.png
Bądź z nami na bieżąco!
logo fb
Powrót na początek strony