Deklaracja dostępności serwisu XI Liceum Ogólnokształcące
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku

XI Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej XI Liceum Ogólnokształcące
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego XI Liceum Ogólnokształcące
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-02-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Florczak, adres poczty elektronicznej lo11@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 732 64 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Dostępność architektoniczna

XI Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku, ul. Grottgera 9, 15-225 Białystok

Dla osób przychodzących dostępne jest wejście główne schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ul. Grottgera.

Dla pracowników, uczniów dostępne są dodatkowo 3 wejścia od ogrodu z tyłu budynku. Do wejść prowadzą schody.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i niektóre pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, za portiernią.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W szkole nie ma tłumacza języka migowego. Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online w bibliotece.

Powrót na początek strony