rekrutacja 2024 napis.png

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego
w Białymstoku w roku szkolnym 2024/2025

KLASY ROZSZERZENIE JĘZYKI PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI INNE
1A PRAWNO-SPOŁECZNA WOS
HISTORIA 

j. angielski
j. niemiecki
j. łaciński 

j. polski
matematyka
historia
WOS

klasa1a-2024-25.jpg

1B MEDYCZNA BIOLOGIA
CHEMIA 
j. angielski
j. niemiecki 

j. polski
matematyka
biologia
chemia

 klasa1b-2024-25.jpg 

1C  MATEMATYCZNA MATEMATYKA
J. ANGIELSKI
j. angielski
j. niemiecki 
j. polski
matematyka
fizyka
j. angielski

 klasa1c-2024-25.jpg 

1D JĘZYKOWA
Z WOS 
J. ANGIELSKI
WOS
j. angielski
j. niemiecki/j. rosyjski
j. chiński 
j. polsk
matematyka
j. angielski
WOS

klasa1d-2024-25.jpg 

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej naboru)

- kartę rekrutacyjną (dostępna na dole strony)

- 2 podpisane zdjęcia

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

- wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),

- samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),

- niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności).

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej
w Białymstoku
 oraz po zalogowaniu na stronie www.lo11.edu.bialystok.p i wypełnieniu karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  

Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 roku - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych liceach ogólnokształcących i publicznych technikach


ZARZĄDZENIE NR 16/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, w województwie podlaskim


Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku na rok szkolny 2024/2025


ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2024/2025


TERMINY REKRUTACJI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2024

od 13 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 1500

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 21 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godz. 1500

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje

16 lipca 2024 r. godz. 1000

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 16 lipca do 19 lipca 2024 r. do godz. 1500

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

22 lipca 2024 r. godz. 1000

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc

23 lipca 2024 r.

opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 25 lipca 2024 r.

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 23 do 26 lipca 2024 r. do godz. 1500

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami w rekrutacji uzupełniającej o ile szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami

 6 sierpnia 2024 r. godz. 1000

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

od 6 do 9 sierpnia 2024 r. do godz. 1500

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

12 sierpnia 2024 r. godz.10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc

13 sierpnia 2024 r.

opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 16 sierpnia 2024 r.

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół, o przyjęciu do szkoły będzie decydował dyrektor szkoły.


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O XI LO: 

Nasi Partnerzy
logo bursa szkolna 1
https://xi-lo.edu.bialystok.pl/resource/image/361/683/42/39/150x150.png
Bądź z nami na bieżąco!
logo fb
Powrót na początek strony